ശമനം - meaning in english

നാമം (Noun)
Abatement
Mitigation
Quenching
Redressal
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
lull
redress
satisfaction