നരകം - meaning in english

നാമം (Noun)
Abaddon
Gehenna
Hades
Inferno
Netherworld
The four last things
The infernal
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
hell
night
pit
shade