ത്യജിക്കുക - meaning in english

നാമം (Noun)
Cast off
Give up
ക്രിയ (Verb)
Sacrificing
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
avoid
banish
decline
depart
flee
refrain
relinquish
secede
shun
spurn
yield