ഈ വേഗത്തില്‍ കുതിര സവാരിചെയ്യല് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
gallop