അകല്‍ച്ച - meaning in english

നാമം (Noun)
Alienation
Estrangement
Gulf stream
വിശേഷണം (Adjective)
Aloofness
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
break
distance
gulf
parting
rift
remove
repulsion
separation
starch