അംഗച്ഛേദനം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
amputation