ശമിക്കുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Die-down
Simmer down
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
abate
fall
lapse
lighten
lull
quieten
subside