muzzle - meaning in malayalam

നാമം (Noun)
മൃഗമോന്ത
വായ്‌പ്പൂട്ട്
ക്രിയ (Verb)
വാമൂടിക്കെട്ടുക
വായ്‌കെട്ടുക
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
തോക്കിന്റെ വായ്
മോന്തപ്പട്ട
മൂക്കുംവായും
ഒരു മൃഗത്തിന്‍റെ മൂക്കും വായും ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൂര്‍ത്ത മൂഖഭാഗം
തോക്ക്വായ്
വായ്പ്പൂട്ട്