സംക്ഷിപ്‌തമായി - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Abbreviated
In a nutshell
Succinctly
Tersely
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
briefly
shortly