ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുളള ബോധം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
conscience