ശരിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
In bad order
Out of order