ശകുനമായിരിക്കുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Prognosticate