ശകുനം പിഴച്ച - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Inauspicious