ശകുനം നോക്കിയിട്ട് - meaning in english

ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb)
Bodingly