ശകുനം നോക്കി ഫലം പറയുന്നയാള് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
augur