ശകുനം - meaning in english

നാമം (Noun)
Bodement
Prognostic
ക്രിയ (Verb)
Presage
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
augury
omen
premonition
sign