ശകാരപരമായ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
satirical, satirica