ശകാരം വര്‍ഷിക്കുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Fulminate