ശകാരം പൊതിരെ പ്രഹരം - meaning in english

നാമം (Noun)
Doings