ശകാരം നിറഞ്ഞ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Vituperative