ശകാരം - meaning in english

നാമം (Noun)
Revilement
Set down
Tirade
Vituperation
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
bark
censure
chide
insult
maltreatment
railing
row
raspberry
reproach
reproof
scoff
scold