ശകലീഭൂതമാകുക - meaning in english

നാമം (Noun)
Sliver