ശകടം - meaning in english

നാമം (Noun)
Carriage and pair
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
car
carriage
cart
coach
van
vehicle
waggon
wagon