ശഇലാലേഖമുദ്രണം ചെയ്യുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Lithograph