ശംഖൂത്ത് - meaning in english

നാമം (Noun)
Tootle
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Conch-blowing