ശംഖുവിളിക്കുക - meaning in english

നാമം (Noun)
Toot