വേറിട്ട് മാറുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
secede