റഷ്യന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പ്രചാരണ സംവിധാനം - meaning in english

നാമം (Noun)
Agitprop