മാനക്കേടുവരുത്തിയ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Abased