പോക്കുന്ന - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Abating