പിരിഞ്ഞുപോകുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Dissever
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
secede
separate