പിന്‍വാങ്ങുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Back off
Backslide
Fall back on
Get back
Give back
Give ground
Give or lose ground
Give room
Give way
Pull back
Wince
വിശേഷണം (Adjective)
Regress
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
abandon
retire
retrace
retreat
recede
recoil
relinquish
secede
withdraw