പിന്‍തിരിയുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
avert
desist
recoil
secede