പരിഭ്രമിപ്പിക്കുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Abash
Abashed
Put off
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
daze
disconcert
rattle