പരിഗണിക്കുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Factor in
Mull over
Reck
Take into account
To consider
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
consider
look
ponder
rate
regard
see