നാണിപ്പിക്കുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Abash
Abashed
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
flush
shame