നാണംകെടുത്തുന്ന - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Abashing