തുടക്കം മുതല് - meaning in english

ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb)
Ab initio
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
From scratch