തരംതാഴ്‌ത്തിയ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Abased