ഞൊറിവ് - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Rumple
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
crease
fringe
plait
tuck