ഞൊറിവുള്ള കഴുത്തുപട്ട - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Ruff