ഞൊറിവുണ്ടാക്കുക - meaning in english

നാമം (Noun)
Ruck