ഞൊറിവലപ്പാവാടയണിഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാലേ നൃത്തം - meaning in english

നാമം (Noun)
Tutu