ഞൊറിഞ്ഞു നൂലുപാകിയ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Shirred