ഞൊറി ഉണ്ടാക്കുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
crease