ഞൊറി - meaning in english

നാമം (Noun)
Pleat
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
crease
frill
pucker
ruffle