ഞൊണ്ടുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
hobble
hop
limp