ഞൊണ്ടിയായ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Impaired
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
lame