ഞൊട്ടുക - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Flip