ഞൊടിക്കുന്ന ശബ്‌ദം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
snap